De speerpunten die Gemeentebelangen meeneemt bij haar besluiten.

  • Duidelijk zijn en blijven in de voorlichting aan de inwoners.
  • Openheid scheppen over hoe de gemeenteraad besluiten neemt.
  • Inwoners vroeg betrekken bij het te voeren beleid.
  • Milieu en economisch belang tegen elkaar afwegen, waarbij zoveel mogelijk schade aan het milieu voorkomen dient te worden.
  • We zijn voor goedkope woningbouw en betaalbare huurwoningen.
  • De nieuwe zorgwet heeft bij GB hoge prioriteit. Niemand mag buiten de boot vallen.
  • een goed ondernemersklimaat  willen scheppen en het steunen van de middenstand.
  • de jeugd stimuleren om te gaan sporten en het steunen van verenigingen.
  • een zo veilig mogelijk leefklimaat creëren en dat onderhouden.
  • Initiatieven ontwikkelen om de werkgelegenheid te stimuleren.