Op deze vergadering werd het nieuwe coalitiebeleid gepresenteerd.

Zoals u weet is er een nieuwe coalitie ontstaan na het vertrek van de wethouder van Neerbos.

De nieuwe coalitie bestaat, naast de SGP en CDA nu ook uit de VVD.

Deze verschuiving heeft dus een nieuw coalitieplan op papier gezet.

Dit nieuwe plan werd vanavond in het kort besproken en  in grote lijnen besproken.

Het meest opvallende is dat er in dit voornemen al direct een stevig beroep wordt gedaan op de gemeentelijke beurs.

Waar het eerste coalitieplan een bezuiniging inhield van ruim 2 ton € op de verenigingen komt men nu met een voorstel om een totaal bedrag van ruim 2 ton € uit te gaan geven. Hoe men deze kosten wil gaan dekken daar zijn wij , als oppositie partij, erg benieuwd naar!

Ook is men van plan om het evenementenbeleid strenger te gaan toepassen.

De reden hiervoor is, zo zegt de nieuwe coalitie, dat de verenigingen zich niet houden aan de afspraken welke gemaakt worden voordat de verenigingen iets kunnen gaan ondernemen. Met name de festiviteiten rond Koningsdag heeft de nieuwe coalitie eens onder de loep gelegd. Dit , 1x per jaar plaatshebbend  feest, heeft een paar jaar geleden Opheusden op zijn grondvesten doen trillen. Er had n.l. een groep jongeren, na de festiviteiten op locatie én buiten het zicht en verantwoording van het organiserend commitée, zich nogal opschietend gedragen. Er was kabaal gemaakt en er waren vernielingen aangericht!

Om dergelijk gedrag in de toekomst te beperken heeft de nieuwe coalitie nu dus voorgesteld om beter te gaan handhaven en te controleren. Er wordt in het stuk met geen woord gerept dat in zo’n geval de persoon of personen, die de overlast hebben veroorzaakt,  op hun vingers getikt dienen te worden. Nu worden de verenigingen( lees -vrijwilligers) zó de duimschroeven aangezet dat hun animo, om dergelijke feesten te organiseren, tot ver onder het nulpunt gaat zakken.

Gevolg is dat de leefbaarheid in de dorpen hierdoor ook verloren zal gaan. En dát is iets wat we zeker niet moeten willen!

Gemeentebelangen , bij monde van Mimi, heeft in haar vurig pleidooi geprobeerd op deze vergadering, de andere leden van de nieuwe coalitie( lees -anders denkenden ) op andere gedachten te brengen.

Hier zal bij de officiële behandeling van deze materie nog het nodige over gezegd gaan worden!

 

Ook werd op deze vergadering nog even stilgestaan bij het voorzitterschap van de vertrouwenscommissie. Deze tijdelijke commissie heeft de verlangens van de Raad, over de nieuw te benoemen Burgemeester, bij de Commissaris van de Koning ter sprake gebracht.

Men vond unaniem dat Rudine Berends dit voorzitterschap op ultieme wijze heeft vertolkt. Helaas moest Rudine, door ziekte afwezig, deze vergadering laten schieten.  Een flinke bloemenstrauss en een klein kadootje werd haar , symbolisch via Mimi Gunther, overhandigt!

Ook de Griffier werd door zijn uitnemende voorwerk voor deze commissie even in het zonnetje gezet.

 

Met vriendelijke groet:

Het bestuur van Gemeentebelangen.