Via deze nieuwsbrief willen we u en  onze leden informeren over onze activiteiten in het afgelopen half jaar, over de nieuwe fractieleden en over de plannen voor de toekomst.

Belangrijk:

20 Mei 19.00 uur ledenvergadering 

in het Nannenberghuis, Matensestraat 22/A 6669 CJ Dodewaard

Wij hopen dat er veel leden belangstelling zullen tonen, zet deze datum vast in uw agenda, de uitnodiging volgt  twee weken voor de vergadering.

 

Van de fractievoorzitter:

 Grote maatschappelijke gevolgen

Korte terugblik

Het afgelopen half jaar staat vooral in het teken van de bezuinigingen. Bezuinigingen op de bibliotheek, het jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk en maatschappelijk werk. Ook sportaccommodaties/-sportstimulering en kunst- en cultuur (muziekverenigingen) worden niet ontzien. Dit terwijl er bij de begroting in november 2015  een overschot is te zien van € 515.386 in 2016 oplopend naar € 1.514.578 in 2019. Bij de volgende Kadernota in 2016 zal duidelijk worden welke impact deze bezuinigingen hebben op onze inwoners en verenigingen. En welke bezuinigingen realistisch zijn. Er is wel geld vrijgemaakt voor economie en groen. Daar stellen wij als GB onze vraagtekens bij.

Een bibliotheek is een algemene basisvoorziening, en gezien het aantal betrokken inwoners bij dit onderwerp, is duidelijk dat hierop volgens GB niet bezuinigd moet worden. Ook de bezuinigingen op jeugd en ouderen, terwijl de gemeente samen met hen aan het opbouwen zijn (de kanteling), die kun je op dit moment niet terugdraaien of afschaffen. Dit raakt vele vrijwilligers.

Gemeentebelangen vindt daarom dat de volgende bezuinigingen niet nodig zijn: Bibliotheek, Jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk en maatschappelijk werk, Sportaccommodaties/Sportstimulering en Kunst en Cultuur (o.a.. muziekverenigingen).

Ook de regionale samenwerking vraagt steeds meer aandacht omdat je samen meer kunt bereiken (bijvoorbeeld subsidie vanuit Europa). Regionale samenwerking maakt het ook (beter) mogelijk om (langer) een zelfstandige gemeente te blijven.

De opvang van vluchtelingen, de nieuwe verdeling van te bouwen woningen in onze gemeente, de zorgen om de grondexploitaties en de afronding van de ambtelijke reorganisatie en de financiële afwikkeling van de gemeenschappelijke regelingen (zoals GGD en Veiligheidsregio) baren ons zorgen.

Bestaande ontwikkelingen

Wat loopt er zoal?

Op 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet in werking getreden. Deze zorgt voor een actievere rol van de gemeente waarbij tevens het werkterrein van de Stichting Woning Beheer kleiner wordt. De gemeente en de SWB overleggen straks veel meer over de activiteiten die de SWB neemt in het kader van leefbaarheid in de buurt. Denk dan aan: woonmaatschappelijk werk, huismeesters, bestrijden van overlast en het veilig houden van de woonomgeving. De rol van de gemeente is vastgelegd in de nieuwe woonvisie.

Verder zijn we volop bezig met het accommodatiebeleid. Er is een start gemaakt in Dodewaard en daarna volgen de andere dorpen.

Nieuwe ontwikkelingen

Wat is nieuw?

Vanaf 1 januari 2017 wordt de basismobiliteit (openbaar vervoer en doelgroepenvervoer) uitgevoerd door de Regio Rivierenland. Deze taak komt van de Provincie naar de gemeenten. 10 gemeenten hebben besloten deze taak te laten uitvoeren door Regio Rivierenland. Hoe het vervoer er straks uit komt te zien is nog niet bekend. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.

Er komt een nieuwe Omgevingswet vanaf 2018. Het omgevingsrecht bestaat nu uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Daardoor duurt het bijvoorbeeld langer voordat een project kan starten. Het kabinet maakt het omgevingsrecht makkelijker en voegt alle regelingen samen in 1 Omgevingswet. De nieuwe omgevingswet maakt het makkelijker: provincie en gemeente werken samen met projecten, er komt 1 loket voor burgers en bedrijven en bedrijven hoeven minder onderzoek te doen.

Fractievoorzitter, Rudine Berends