Kadernota 3 juli 2018

 

Allereerst onze dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze Kadernota.

 

Voor ons ligt de Kadernota die een uitwerking is van het nieuwe coalitieprogramma.

Een ambitieuze nota die een grote greep doet uit onze reserves. We zetten zelfs onze afspraak om jaarlijks een begrotingsoverschot van € 100.000 te hebben aan de kant.

De reserves die met de nodige bezuinigingen in het verleden zijn opgebouwd moeten we zorgvuldig en transparant in gaan zetten.  

In de Kadernota zijn een aantal PM posten opgenomen, sommige beleidsstukken (Verkeer- en vervoersplan) moeten nog financiële onderbouwingen volgen. Ook worden er budget beschikbaar gesteld voor het uitwerken van plannen, maar waar nog geen zekerheid is over het budget daarna voor de uitvoering daarvan. Denk dan aan onze rondweg Opheusden en Ochten.

Ook regionaal zijn er aandachtsgebieden, de aanleg van breedband, de huisvesting van arbeidsmigranten die nog onzekerheid geven over de financiële consequenties daarvan.

Ook zien wij een aantal budgetten opgenomen zonder een goede onderbouwing (via een aantal moties vragen wij daar aandacht voor en voor een tijdige planning).

Wij maken ons zorgen over de toekomst, maken wij niet te veel op uit onze reserves? Hebben wij voldoende zekerheid over onze financiële middelen?

De maartcirculaire viel positief uit de meicirculaire weer niet. Kunnen wij deze schommelingen steeds opvangen zonder bezuinigingen?  

Resume zou je kunnen zeggen dat Kadernota nog vol staat met gebakken lucht.

Ambities/plannen zonder goede onderbouwing en zonder dat daar een deugdelijke financiering voor gevonden is. Als we zelfstandig willen blijven dan moeten we zorgen voor een gezonde financiële gemeente.

 

Wanneer er gesproken wordt over ruimte voor de samenleving denken wij aan onze

vrijwilligers, onze mantelzorgers en onze verenigingen, kortom die mensen die onze

gemeente leefbaar maken en houden. In de plannen die voor ons liggen zien we hier weinig van terug. Er wordt bijvoorbeeld een bedrag vrij gemaakt voor voetbalvereniging Kesteren, maar wanneer je met de vereniging praat (en wij vragen ons af of er echt met deze mensen gesproken is) blijken de problemen vele malen groter. De oplossingen die worden geboden en het budget (raming) geven voor de toekomst geen enkele speelruimte. Hiervoor dienen wij een motie in.

 

Waarom worden de plannen voor ondersteuning van de vrijwilligers pas vanaf 2019 ingezet? Er is nu al behoefte aan ondersteuning, deze mensen moet je koesteren en faciliteren. Neem dit mee in de volgende bestuursrapportage.

Doordat er snel een coalitieakkoord is gesloten lijken zaken vergeten of op de lange baan geschoven te zijn. Waar blijft bijvoorbeeld het fietspad langs de Broekdijk dat zo hard nodig is voor de veiligheid van de leerlingen die naar het nieuwe Pantarijn gaan fietsen? Het zou er dit jaar nog liggen, in de plannen die nu voor ons liggen wordt gesproken over 2021. Wat is de toezegging van een wethouder dan nog waard? Wordt er wel gestuurd op haalbare doelen door ons bestuur? En krijgen wij als gemeenteraad wel op tijd en de juiste informatie?

 

We maken ons grote zorgen om de huisvesting van de Bellefleur, een gebouw wat al lang is afgekeurd maar waarover tot nu toe niets concreets is afgesproken mbt tot vervanging of renovatie van het gebouw. We begrijpen dat dit mee kan worden genomen met het

accommodatiebeleid in Dodewaard maar de traagheid waarmee tot nu toe alles verloopt

biedt ons weinig hoop voor de nabije toekomst.

 

We lezen dat we mee willen doen voor de titel MKB vriendelijkste gemeente van Nederland,

een nobel streven maar wij denken dat er nog heel wat verbouwingen nodig zijn voordat we

die titel kunnen binnenhalen! Een ondernemersloket waar we al jaren geld in pompen maar

waarbij telkens blijkt dat ondernemers het niet weten te vinden. Gelukkig gaat dit college het evalueren. Graag zien wij deze evaluatie snel terug in de gemeenteraad.

 

Dan de AVRI en het groenonderhoud. De klachten van onze inwoners blijven aanhouden.

Ondanks dat er uit controles blijkt dat de AVRI voldoet aan de niveau’s die wij als gemeenteraad vaststellen komt dit niet overeen met de beeldvorming en de klachten van onze inwoners. Wanneer gaat de wethouder de AVRI hierop aanspreken? Wij zijn het in elk geval zat en komen met een motie om onderzoek te doen naar alternatieven.

 

Ook dienen wij een amendement in om onze verenigingen meer maatwerk aan ondersteuning te bieden.

 

Tot slot.

Nederland en ook onze gemeente staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Dit programma, het zogenoemde IBP Interbestuurlijk Programma bevat 10 opgaven waar ook wij ons als gemeente  aan verbinden. Een aantal opgaven zijn we al mee aan de slag maar ook een aantal nog niet. En de vraag hierbij is ook is er voldoende financiële ruimte om deze opgave goed uit te voeren? Naast het feit dat wij als gemeenteraad een controlerende rol hierin hebben is ons voorstel om hiervoor een paragraaf IBP in te richten. Hoor graag de mening van uw raad en de wethouder hierover.

 

Gemeentebelangen Neder-Betuwe

3 juli 2018

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Beschouwingen Begroting 2018 en verder

Gemeentebelangen Neder-Betuwe

Uw belang, onze koers: Profiteren van economische voorspoed

 

Inleiding . De begroting 2018 en verder ligt voor, de laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Terugkijkend kunnen we zeggen dat de huidige situatie volkomen anders is dan die van 2014, bij het aantreden van dit college. In 2014 was sprake van een broos economisch herstel in ons land van de voorgaande crisisjaren, maar nog altijd waren het werkloosheidspercentage en staatsschuld ongekend hoog. Europa en daarmee ook Nederland had te maken met grote groepen mensen die met name vanuit Afrika hun onderkomen zochten in veilige thuishavens.

Veel zorgtaken werden overgeheveld naar gemeenten en veel hoogleraren, politici, zorgprofessionals en zorgvragers hielden hun hart vast bij deze overgang. Nu, november 2017, is de maatschappelijke context van een andere orde. De economie groeit, het werkloosheidspercentage en de staatsschuld nemen af, de vluchtelingenproblematiek is beter onder controle en de zorgtaken zijn, in elk geval in Neder-Betuwe, best goed belegd.

Decentralisaties. Hoewel de hiervoor beschreven ontwikkelingen sterk samenhangen met gebeurtenissen op het wereldtoneel, het Europese beleid en landelijke maatregelen, kunnen we constateren dat in onze gemeente best veel is bereikt en goed is geanticipeerd op de lokale effecten. De tussentijdse verantwoording uitvoering ‘drie decentralisaties’ laat een financieel positief beeld zien. Van een verwacht tekort van € 500.00,-- naar een verwacht overschot van 1,4 miljoen. Ondanks dat er veel incidentele meevallers zijn wij benieuwd naar de werkelijke cijfers in de jaarrekening. Ook kijken we uit naar de evaluatie over de toegankelijkheid in het sociaal domein.  Met de nieuwe financiële verdeling uit het regeerakkoord (ingang 2018 en voor sociaal domein in 2019) worden grote kostenstijgingen (decentralisaties) (door de brede koppeling met de algemene uitkering) opgevangen. Het accres wordt daarmee stabieler. Wat is de financiële verwachting van het college met deze nieuwe financieringsmethodiek? Is hierdoor overheveling van bedragen uit het sociaal domein bij de jaarrekening van 2017 naar 2018 niet meer nodig? Betekent dit een nog grotere meevaller in 2017? Wij vragen het college dan ook het nieuwe regeerakkoord door te rekenen voor Neder-Betuwe voor de komende jaren, en dat u vervolgens terugkomt naar de raad.

Economie. Als Gemeentebelangen staan wij ervoor dat plaatselijke problemen, plaatselijk moeten worden opgelost, door plaatselijk bekende mensen. Want juist deze ‘grote’ ontwikkelingen met onvoorspelbare effecten moeten worden omgezet naar de Neder-Betuwse schaal. Want wat kunnen we concreet doen om bij te dragen aan een sterke economie met meer banen? Door te investeren in de regionale samenwerking (regionaal investeringsfonds), door nieuwe initiatieven vanuit onze ondernemers te ondersteunen, door het bouwen van woningen in elke kern, door het verbeteren van de dienstverlening door ODR en AVRI zodat bedrijven geen vertragingen oplopen.

Hoe denkt dit college de problemen rond de AVRI op te lossen? Gaan we sterk inzetten op kwaliteitsverbetering samen met de andere gemeenten die zijn aangesloten bij de AVRI of gaan we afscheid nemen van de AVRI en laten we het over aan ondernemers uit onze gemeente/regio? Welk standpunt neemt het college hierover in?

Digitaal. Hoe kunnen we onze gemeente klaarmaken voor een digitale samenleving? Juist, door onze dorpen te voorzien van een snelweg, een snelweg van glasvezel voor het digitale verkeer welteverstaan. Het regionale project breedband (breedband in heel Rivierenland) (als alle gemeenten in de regio instemmen met de uitvoering hiervan dit najaar) dan kan er vanaf maart 2018 gestart worden met de aanleg van glasvezel. Kan het college garanderen dat toekomstvast breedbandinternet achter elke voordeur in onze gemeente straks beschikbaar is?

Leefbaarheid. Hoe gaan we verdere individualisering te lijf en vergroten we de leefbaarheid? Door inwonersinitiatieven volop te ondersteunen, zoals budgetten voor groene initiatieven, voor ondernemers (regionaal) en goed accommodatiebeleid, voor goede en voldoende winkelvoorzieningen en goede wegen en openbaar vervoer. Wij pleiten voor behoud van onze treinverbindingen. Door de nieuwe dienstregeling vanaf 2018 nemen de overstaptijden op de stations Tiel en Geldermalsen fors toe. Zo wordt de overstaptijd in Tiel van de trein uit Arnhem op de trein naar Utrecht en vice versa 24 minuten in plaats van de huidige 4 minuten. Als de reiziger dan vervolgens in Geldermalsen door wil richting 's Hertogenbosch, moet hij nog 32 minuten wachten.  Wij steunen de brief van de regio rivierenland om alternatieven te onderzoeken.  Zet ons college zich ook actief in door onze minister te overtuigen van dit verbeterplan?

Dienstverlening. Het nieuwe regeerakkoord zet in op alternatieve geschillenbeslechting: mediation. De formele behandeling van klacht- en bezwaarprocedures wordt al jaren zeer slecht gewaardeerd door de burger. Het brengt administratieve lasten voor de burger mee en staat in de top 10 van de belangrijkste knelpunten voor burgers in de publieke dienstverlening. De informele aanpak biedt hier een oplossing voor. Informele aanpak is een proactieve en oplossingsgerichte aanpak dat beter aansluit bij de wensen en behoeften van de burger. Burgers willen namelijk op een eerlijke en respectvolle manier behandeld en goed geïnformeerd worden.   Kan het college aangeven of er in onze gemeente al wordt gewerkt met mediation en/of de informele aanpak?  En zo nee, wat is daarvan de reden? 

Veiligheid. In het regeerakkoord komt ook budget vrij voor ondermijning (ondermijning van het gezag). Er komt een Ondermijningswet. Gaat het college een beroep doen op een bijdrage uit het nieuw op te zetten ondermijningsfonds?

Regionale samenwerking en herindeling. Gemeentebelangen staat nog steeds achter een zelfstandige gemeente, maar waar het kan en nodig is werken we samen in de regio. Met het nieuwe regeerakkoord wordt de politieke verantwoording versterkt/verbeterd en krijgt de gemeenteraad meer zicht op de verantwoording bij regionale samenwerking. Te veel regionale samenwerking kan betekenen dat herindeling in beeld komt.  Als gemeente moeten we ons steeds de vraag stellen of wij afhankelijk zijn van samenwerking of het zelf prima kunnen uitvoeren. De provincie krijgt een meer sturende rol. Hoe kijkt het college naar deze ontwikkeling?

Duurzaamheid. Gemeentebelangen vindt het van wezenlijk belang dat ontwikkelingen op een hoger niveau (wereld, Europees en landelijk) worden omgezet in Neder-Betuwse doelstellingen.

Het klimaatakkoord van Parijs bijvoorbeeld, hoe zorgen we ervoor dat Neder-Betuwe deze doelstellingen vertaalt? “Denk globaal, acteer lokaal”, is hierbij onze stelregel.                                          De gemeenteraad heeft met de nota duurzaamheid deze kaders gesteld naar doelstellingen omgezet. Wij vragen het college aan te geven wanneer het plan energieneutraal, de routekaart en het uitvoeringsplan mogen verwachten?

 Afval. Ook in de wereld van het afval zijn er volop veranderingen gaande. Afval wordt tegenwoordig meer gezien als grondstof in een circulaire economie. Vanaf 2019 gaan wij in Rivierenland naar alle waarschijnlijkheid ons restafval wegbrengen naar een ondergrondse container. Overig afval word aan huis opgehaald. Dit alles in het kader 'Goed scheiden loont'. Toch zetten wij als Gemeentebelangen daar steeds vaker onze vraagtekens bij. Recente krantenberichten uit Kampen en Etten-Leur moeten inwoners juist meer gaan betalen. Doordat men te goed hun afval scheidt, levert men te weinig restafval. Hierdoor gaan de kosten omhoog. Gemeentebelangen vindt het teleurstellend dat de gemeenteraad geen uitstel van besluitvorming wilde om nog eens goed naar deze andere inzamelwijze te kijken. Als gemeenteraad hebben wij dit niet met elkaar besproken. We moeten als politiek dus niet achterover leunen en zeggen; "de Avri regelt het wel", maar goed blijven opletten en zorgen dat bij ons de term 'scheiden loont' geen fabeltje is gebleken. Wij verwachten dan ook dat de AVRI (ons college) onze inwoners betrekt en tijdig informeert over deze veranderingen.

Financiën.  Er is een positief beeld over onze financiën. Ook bij de decentralisatie ziet het er gunstig uit. Een weerstandsratio van 2,1 is wat ons betreft te hoog. Sparen is goed voor tegenvallers en belangrijk om risico’s op te vangen, maar laten we ook vooral in deze tijd profiteren van de economische voorspoed.  Voor ons betekent dat meer inzet op sport (zoals hierboven genoemd). Het college komt met voorstellen hoe om te gaan met onze risico’s.  Wij wachten het voorstel af.

Bezuinigingen. Vertegenwoordigers van de Neder-Betuwse sportverenigingen, verenigd in de Sportkoepel, en het college hebben een convenant gesloten waarin afspraken staan over het realiseren van een structurele bezuiniging van € 50.000.-- per jaar. Met de ondertekening van het gezamenlijk opgestelde convenant verbinden de verenigingen zich aan deze bezuiniging vanaf het jaar 2018 en bevestigt het college geen extra bezuinigingen aan de sportverenigingen zal opleggen. De bezuinigingen worden onder andere behaald uit het stopzetten van subsidie voor jeugdleden, het toepassen van een korting op de onderhoudssubsidie van sportvelden en het verhogen van de huur van binnensportaccommodaties voor alle gebruikers.  Gemeentebelangen is altijd tegen deze bezuinigingen geweest en komt bij de behandeling van de begroting met een amendement om deze bezuinigingen terug te draaien. Dat wil niet zeggen dat verenigingen zich niet verder moeten ontwikkelen. Kansen op samenwerking, de bestrijding van overgewicht in onze gemeente, samenwerking met ouderen (vitaliteit) en het multifunctioneel inzetten van accommodaties  vragen blijvend aandacht. Als de gemeenteraad instemt met dit amendement dan komt de sportkoepel toe aan haar echte doelstelling: behartiging van sport in het algemeen, sporten stimuleren en de samenwerking tussen de verenigingen te bevorderen op diverse terreinen. Adviesrol richting de gemeente op het gebied van sport en beweging. 

Bedrijfsvoering.  De verantwoording over de uitvoering/afronding van de reorganisatie in het concernplan is ook na de college informatieavond niet duidelijk geworden. De ontwikkeling van het personeelsbestand (vast en flex) en de daarmee gepaard gaande budgetten zijn ons niet helder.

 

Het voorstel van Gemeentebelangen is de accountant te vragen, in het kader van het onderzoek van de Jaarrekening 2017, te kijken naar controleerbaarheid, verantwoording, sturing en budgettering van dit onderdeel. In het vervolg zouden we graag een personele paragraaf met verantwoording van personeelsbudget en verantwoording van fulltime equivalent (fte’s), vacatures en inhuur tegemoet zien als onderdeel van de begroting. Verder is het is goed om te vernemen dat er blijvende aandacht is voor het ziekteverzuim en dat zich hierin een dalende lijn blijft aftekenen. Onze fractie is over het algemeen tevreden met de manier waarop het college deze begroting presenteert. Echter het kan nog beter door meer te werken met kengetallen, diagrammen en infographics. Hierdoor wordt de begroting beter leesbaar. Wel vragen wij met klem aandacht voor de beschrijving van de specifieke programma’s. De omschrijving van de programma’s, in relatie tot de vragen ‘wat willen we bereiken?’/ ‘wat gaan we ervoor doen in 2018?’, vinden wij te vaag. Het is voor ons belangrijk om inzicht te krijgen in de effecten van gevoerd beleid. Op deze wijze kunnen wij onvoldoende grip krijgen op de ambities van het college met daaraan de concrete acties gekoppeld. Wij vragen het college hier een concretiseringsslag in te maken door beleidsdoelen meer ‘SMART’ te formuleren. Graag een antwoord van het college hierop.

Tot slot, wij wonen in een prachtige gemeente. Een prachtige gemeente die zich kenmerkt door sterke sociale structuren, een bloeiend verenigingsleven, een groeiende economie en een uitzonderlijke mooi rivierengebied. Voor Gemeentebelangen is de leefbaarheid van onze gemeente van levensbelang. Wij zullen dan ook altijd streven naar een juiste balans qua investeringen binnen onze gemeente, zodat het voorzieningenniveau in de kernen behouden blijft en wordt verstevigd. De op het oog abstracte ontwikkelingen, moeten naar onze mening samen met inwoners worden vertaald naar echte veranderingen in de eigen wijk en straat. De landelijk gezonde economie, biedt de al in gang gezette ontwikkelingen een vruchtbare voedingsbodem om verder te bouwen aan een gemeente met krachtige dorpen. Uitdagingen blijven er zeker. En deze uitdagingen gaan wij als Gemeentebelangen aan.  

Wij bedanken het college, onze ambtenaren en andere betrokkenen voor de voorliggende begroting 2018 en verder.

Namens de fractie van Gemeentebelangen Neder-Betuwe

Rudine Berends, fractievoorzitter

30 oktober 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene beschouwingen Gemeentebelangen (hierna GB) 2016

Voorwoord

De voorliggende Programmabegroting (inclusief meerjarenraming) is sluitend. Uit de bijstelling van de septembercirculaire (bijstelling van gelden die de gemeente ontvangt van het rijk) blijkt dat de financiële positie van de gemeente aanzienlijk wordt verbeterd. Er is een overschot van € 515.386 in 2016 oplopend naar € 1.514.578 in 2019. 

De voorgestelde bezuinigingen (moties tijdens Kadernota) zijn minder hard nodig. Er is dus ruimte om een aantal bezuinigingen terug te draaien. Zeker als deze bezuinigingen grote maatschappelijke gevolgen hebben. Een bibliotheek is een algemene basisvoorziening, en gezien het aantal betrokken inwoners bij dit onderwerp, is duidelijk dat hierop niet bezuinigd moet worden.  Ook de bezuinigingen op jeugd en ouderen, terwijl de gemeente samen met hun aan het opbouwen zijn/de kanteling, die kun je op dit moment niet terugdraaien of afschaffen. Dit raakt vele vrijwilligers!

Gemeentebelangen vindt daarom dat de volgende bezuinigingen niet nodig zijn:

  • Bibliotheek
  • Jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk en maatschappelijkwerk
  • Sportaccommodaties/Sportstimulering
  • Kunst en Cultuur (o.a.. muziekverenigingen)

Gemeentebelangen dient hiervoor een aantal amendementen/moties in. 

 

Door het college is op dit moment de actualisatie van onze grondexploitaties, beheerplannen en de financiële uitwerking van de ambtelijke reorganisatie niet uitgewerkt. Gemeentebelangen heeft gevraagd om voor de begrotingsbehandeling inzicht te geven. Dit is niet gelukt. Gemeentebelangen vindt dit een groot gemis.

 

Vluchtelingen

Gemeentebelangen is verder benieuwd naar de financiële mogelijkheden van de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Niet alle kosten worden door het COA vergoed. Nu het besluit is genomen dat de opvang komt kost dit de gemeente (voorlopige raming)

 € 40.000,00. Gemeentebelangen heeft afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering begrepen dat er mogelijk met het Rijk een voorziening wordt getroffen waar de gemeenten, die opvang van vluchtelingen hebben aangeboden, gemaakte kosten kunnen verhalen die niet door het COA worden vergoed. Gemeentebelangen verwacht daarover nog een reactie van het college.

Economie

In de begroting is eenmalig een bedrag opgenomen van € 30.000,00 voor stimulering van onze economie. Gemeentebelangen is hier een groot voorstander van. Een goed ondernemersklimaat, toename van werkgelegenheid en groei van de economie daar profiteert iedereen van. Na een periode van economische krimp en onzekerheden is de verwachting dat de economie in 2016 en verdere jaren zal groeien. Een extra stimulans aan het bedrijfsleven helpt hierbij. Gemeentebelangen is benieuwd hoe het college hieraan uitvoering gaat geven. Gemeentebelangen verwacht in elk geval dat het college een nieuwe detailhandelsvisie voor de komende jaren aan de gemeenteraad voorlegt.

 

 

 

 

 

Ook de regionale samenwerking en de verdere uitwerking, het ambitiedocument 2016-2020 met de drie speerpunten: Agribusiness, Economie en Logistiek en Recreatie en Toerisme in de regio is en kan een stimulans zijn voor de economie en versterkt onze positie als Laanboomcentrum van Europa versterken. Er is nog steeds geen duidelijkheid over de Logistieke Hotspot Rivierenland. Waar komt de tweede containerterminal en vooral ook wanneer? GB is van mening dat onze inwoners (Biezenburg) wel erg lang in onzekerheid zitten.

 

Afgelopen weken stond in de krant dat de gemeente Tiel met terugwerkende kracht precariobelasting wil gaan opleggen op elektriciteitskabels. Kan de gemeente Neder Betuwe ook precariobelasting op gaan leggen op elektriciteitskabels? Op dit moment legt de gemeente wel een aanslag precariobelasting op voor gasleidingen en voor hoogspanningskabels. Gemeentebelangen dient een motie in om de mogelijkheden te onderzoeken voor het opleggen van precariobelasting op elektriciteitskabels.

 

De nieuwe woningwet zorgt voor een actievere rol van de gemeente en het werkterrein van de Stichting Woning Beheer (hierna SWB) wordt kleiner. De gemeente en SWB overleggen straks o.a. samen over welke activiteiten de SWB onderneemt om de leefbaarheid in een buurt te bevorderen. Gemeentenbelangen ziet ook hier de samenhang/kanteling die benut kan worden. Denk aan: woonmaatschappelijke werk, achter-de-voordeuraanpak, huismeesters, bestrijden van overlast en het veilig houden van de woonomgeving.

Gemeentebelangen ziet graag deze integrale aanpak terug in de actualisatie van onze woonvisie, die eind dit jaar/begin 2016 wordt afgerond.

 

Mobiliteit

Gemeentebelangen hecht veel waarde aan een goede bereikbaarheid van en binnen onze gemeente. Onze ligging tussen de rivieren, de A15 en de Betuweroute en de forse toename van het autobezit maakt dat veel ontwikkelingen samenhangen met mobiliteit. De wisselstrook van de Rijnbrug wordt gerealiseerd. Gemeentebelangen pleit voor behoud van de treinverbindingen. Voor de toekomst is er de wens van een extra rijstrook A15. Dit blijft onze aandacht houden. Hopelijk neem de minister snel een besluit over uitbreiding van een rijstrook. Het openbaar vervoer gaat ook veranderen. Lijnen die slecht bezet zijn worden geschrapt en daarvoor komt een flexnet in de plaats dat beter voldoet aan de mobiliteitsvraag (van deur tot deur).

Gemeentebelangen vraagt het college om dit traject goed te volgen (ook de oprichting nieuwe GR Rivierenland). Voor de leefbaarheid in onze dorpen is mobiliteit belangrijk.  

 

Recreatie en Toerisme

Door het vergroten van onze recreatiemogelijkheden en het benutten van ons landschap liggen er kansen. Zeker nu de regio recreatie en toerisme als een van haar speerpunten heeft aangewezen. Zowel regionaal als lokaal benutten van recreatieve mogelijkheden (landschapsontwikkelingsplan). Gemeentebelangen is voorstander van een hernieuwd lokaal platform voor Recreatie en Toerisme. Gemeentebelangen wacht het maatregelen- en dekkingsplan van het college af.

 

 

 

 

Onderwijs

Gemeentebelangen vindt het jammer dat er 1 jaar vertraging is opgelopen voor de nieuwbouw van het Pantarijn. De planning is inmiddels bijgesteld. De aanvang van de bouw in op zijn vroegst  eind 2016 en de oplevering eind 2017. Gemeentebelangen vraagt het college in haar faciliteren rol deze termijnen te bewaken. Gemeentebelangen heeft nog wel vragen over de locatiekeuze en verwacht een uitgebreide toelichting (eerder of bij het raadsvoorstel) bij de bestemmingsplanwijziging.

 

Collectieve en individuele voorzieningen

Gemeentebelangen is er voorstander van om met behulp van sport maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, veiligheid en discriminatie te agenderen in goede samenwerking met de Sportkoepel. We dagen de wethouder Sport uit om met goede ideeën te komen in relatie tot de bezuinigingsmogelijkheden binnen de sport.

In het sociaal domein verwachten we verdere samenwerking tussen de verschillende partijen, zoals Jeugdzorg, Stichting Welzijn Senioren en de Bibliotheek. Ook op dit punt zijn de verwachtingen hoog gespannen en we verwachten dat de wethouder zal laten zien waar hij voor staat. Ook hier spelen mogelijke bezuinigingen een rol.

De drie decentralisaties in het sociale domein zijn in onze gemeente door het college en het ambtelijke apparaat, met forse inzet en strategisch inzicht tot een succes gemaakt. De kernpunten zijn het centraal middelpunt voor onze zorgvragen. Helaas zijn de financiële effecten nog niet zeker. Nu komt het aan op verbinding van de betrokken partijen en innovatie om zoveel mogelijk te realiseren tegen zo weinig mogelijk kosten. Zonder dat iemand buiten de boot valt. Gemeentebelangen verwacht dat de wethouder nog informatie geeft over de beveiliging van persoonsgegevens (suwinet). Voldoet Neder-Betuwe aan de belangrijkste eisen voor het waarborgen van de privacy van gegevens in Suwinet?

 

Leefbaar, veilig en duurzaam

Gemeentebelangen is bezorgd over het relatief hoge alcoholgebruik in onze gemeente en hoopt dat de uitvoering van het preventie- en handhavingsbeleid haar vruchten afwerpt. Overlast en drugsgebruik blijven aandachtspunten in onze gemeente.

 

Bestuur en bedrijfsvoering

Gemeentebelangen is voorstander van samenwerking in de regio, maar is kritisch over het functioneren van sommige gemeenschappelijke regelingen gezien de sturingsproblemen en de financiële risico’s. Gemeentebelangen is blij met de nieuwe zelfstandige gemeenschap-pelijke regeling AVRI. Hiermee wordt beoogd het versterken van bestuurlijke slagkracht en meer invloed van portefeuillehouders en gemeenteraden. AVRI krijgt hierdoor de mogelijkheid zich verder uit te bouwen tot een (nog)slagvaardiger organisatie met als doelen hogere kwaliteit en lagere kosten.

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentebelangen volgt de nieuwe en verbeterde werkwijze van de samenwerking in de regio nauwlettend. Gemeentebelangen stelt voor om een commissie verbonden partijen in te stellen. Gemeentebelangen wil graag van het college vernemen hoe ver de voorbereidingen zijn met het werken van de toezichtarrangementen?

 

Ook de samenwerking tussen andere gemeenten in de regio moet niet blijven liggen. Onze Commissaris van de Koning was hier duidelijk over. Blijft niet te lang wachten, anders mis je de boot. Samenwerking met de gemeenten Buren en Tiel zijn als opties genoemd in het rapport Sterk Bestuur. Hoewel een deel van de gemeente Overbetuwe (plattelandsgebied) ook prima past bij onze structuur en cultuur. Gemeentebelangen wil graag met de gemeenteraad de toekomst van onze gemeente bespreken en verder uitwerken. Het instellen van een commissie “Sterk Bestuur” acht Gemeentebelangen wenselijk.

 

De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor de reorganisatie van de ambtelijke organisatie. De reorganisatie is afgerond. Gemeentebelangen verzoekt het college om op hoofdlijnen de gemeenteraad inzicht te geven in de financiële afwikkeling op grond van onze controlerende rol.

 

Gemeentebelangen pleit voor vernieuwende planning en controldocumenten  (passend binnen de nieuwe richtlijnen van het BBV). De begroting moet meer inzicht geven in doelmatigheid en er moet meer gewerkt worden met kengetallen. Er is veel meer mogelijk met benchmarkgegevens en het gebruik van cijfers en statistieke bij de site  “waar staat je gemeente”.  De burgerpeiling en de ondernemerspeiling zijn voor de gemeenteraad interessant. Want daarmee wordt bekend vanuit de optiek van de inwoners respectievelijk de ondernemers wat je goed doet en waar verbetering mogelijk is. Gemeentebelangen roept de andere fracties op om hiervan meer gebruik te maken Bijvoorbeeld bij de Wetrevitalisering generiek toezicht.De wet is op 1 oktober 2012 ingevoerd. Op de website worden over negentien wetten rapportages en indicatoren opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de kinderopvang, de WABO en de drank- en horecawet. De controlerende rol van de gemeenteraad krijgt door deze wet meer aandacht en kan met behulp van de informatie op deze website beter worden vormgegeven.

 

Gemeentebelangen is geen voorstander van het verlagen van het budget voor de rekenkamercommissie. Rekenkameronderzoek biedt een belangrijke ondersteuning voor gemeenteraadsleden in hun controlerende en kaderstellende taken. Vanaf 2006 is het in stand houden van een rekenkamer of rekenkamerfunctie verplicht voor iedere gemeente.  

Het belang van een rekenkamer voor de kwaliteit van het bestuur en voor het proces van het afleggen van rekenschap aan de burger is dermate groot dat het halveren van het budget de gemeenteraad belemmerd in hun controlerende taak. Dit past niet in ons duale systeem.

Gemeentebelangen dient een amendement in om het budget van de rekenkamer niet te verlagen.

 

Gemeentebelangen is altijd voorstander geweest van een jeugdgemeenteraad. Al enige tijd is er een jongerenraad in opbouw. Gemeentebelangen vraagt het college om een voorstel voor te bereiden om de jongerenraad een officiële status te geven.

 

Opheusden, 1 november 2015.

Fractie Gemeentebelangen

Fractievoorzitter, Rudine Berends