Samenwerking

Samenwerking met andere gemeenten en/of regio om onze kwetsbaarheid te verkleinen, kosten te verlagen en kwaliteit te verhogen en de financiële risico’s te spreiden is naar onze mening in beginsel noodzakelijk. Mits de financiële en beleidsmatige zelfstandigheid van onze eigen gemeente behouden blijft. Regionale Samenwerking brengt voor GB nieuwe vraagstukken met zich mee, waaronder: hoe houd je grip op samenwerkingsverbanden en hoe controleer je de resultaten.

We zien een overheid die zich terugtrekt, waardoor ruimte ontstaat voor initiatieven vanuit de samenleving. De overgang van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. De beweging die ten grondslag ligt aan de spreiding vanuit Den Haag van belangrijke taken.

Kracht van de samenleving

GB denkt juist vanuit de kracht van de samenleving. Voor GB is het van belang de samenleving nadrukkelijk te betrekken bij het zoeken naar oplossingen en, binnen bepaalde grenzen, de mensen de ruimte te laten hun bijdrage te leveren. De gemeente heeft dan een rol als regisseur. Respecteer daarbij de geloofwaardigheid van een maatschappelijk initiatief, dan komt dit maximaal tot groei en bloei.

Gemeentebelangen is daarom bij uitstek de Politieke partij waarbij een ieder zich thuis kan voelen. Bij GB zitten mensen die landelijk allen op een andere partij kunnen stemmen maar lokaal zich samen willen inzetten voor het plaatselijk gebeuren.