• Gemeentebelangen wil zich sterk maken voor een volwaardige bibliotheek voorziening in alle vier de grotere dorpen.
 • Gemeentebelangen wil blijven investeren in de pakketten die bibliotheek Rivierenland aanbiedt, zoals boekstart, de bieb op school en de lees/mediacoaches.
 • Gemeentebelangen wil dat de gemeente samen met de bibliotheek actief inwoners gaat benaderen die laaggeletterd zijn, zodat dit probleem wordt aangepakt.
 • Gemeentebelangen wil dat voor alle inwoners in onze gemeente de zorg toegankelijk is en blijft.
 • Gemeentebelangen is voor een gestroomlijnde samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeente.
 • Gemeentebelangen wil investeren in de communicatie met onze jeugd.
 • Op scholen moet de voorlichting ten aanzien van gebruik van alcohol, drugs, een gezonde leefstijl, criminaliteit en omgaan met vuurwerk tijdens de jaarwisseling, blijvend worden gegeven.
 • Gemeentebelangen streeft naar openbaar onderwijs in iedere kern omdat wij ieder kind de mogelijkheid willen geven om in zijn eigen dorp naar school te gaan.
 • Gemeentebelangen wil dat er gebouwd blijft worden in elke kern.
 • Gemeentebelangen wil sportverenigingen, culturele instellingen en vrijwilligers de ruimte geven om het beleid naar hun ideeën vorm te geven om alle creativiteit maximaal te kunnen benutten.
 • Sport en cultuur moeten betaalbaar blijven voor iedereen.
 • Gemeentebelangen wil dat er op korte termijn een goed accommodatieplan komt voor ieder dorp.
 • Wij vinden dat muziek en toneelverenigingen moeten worden ondersteunt en dat mogelijkheden tot het houden van exposities moeten worden gefaciliteerd.
 • Wij willen geen extra geld uitgeven aan groenbeleid voordat de afspraken die hierover zijn gemaakt zijn nagekomen.
 • Gemeentebelangen gaat de ontwikkeling van het nieuwe afvalplan goed in de gaten houden en daar waar nodig pleiten voor extra ondergrondse containers.
 • Gemeentebelangen vindt dat er een goede balans moet zijn tussen sociale huurwoningen en koopwoningen.
 • Gemeentebelangen is voor een goed onderhoud van wegen en fietspaden, ook buiten de kernen.
 • Gemeentebelangen stimuleert het bedrijfsleven in de Neder-Betuwe en ondersteunt ZZP-ers.
 • Gemeentebelangen is voorstander van het ondersteunen en faciliteren van de ondernemer. (Ondernemersloket)
 • Gemeentebelangen is voorstander van goede aansluitingen op het landelijke netwerk openbaar vervoer.
 • Gemeentebelangen blijft aandacht vragen voor de verkeersdruk op de A15, A2 en de N233 (Rijnbrug) en wil graag meedenken in oplossingen
 • Gemeentebelangen wil als de begroting het toelaat de OZB met maximaal 2% per jaar verlagen.
 • Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat we actief mee gaan werken aan het terugdringen van de opwarming van de aarde om zo ook voor ons nageslacht een leefbare wereld te onderhouden.
 • Gemeentebelangen wil liever geen extra windturbines plaatsen in onze gemeente, maar eerst kijken naar andere alternatieven
 • Gemeentebelangen wil samenwerken met bewoners, politie en andere instanties om onveilige situaties te voorkomen en weg te nemen.
 • Gemeentebelangen wil goede handhaving op milieuvergunningen, horecawet en bouwvergunningen.
 • Gemeentebelangen zet zich in voor het behoud van de wijkagenten.
 • Gemeentebelangen maakt zich sterk voor het behoud van onze brandweerkazernes.
 • Wanneer de norm voor de aanrijtijd van ambulances voortdurend blijft overschreden gaan wij voor een extra ambulancepost pleiten.
 • Gemeentebelangen pleit ervoor de raad meer te betrekken bij het nemen van beslissingen van gemeenschappelijke zoals bijvoorbeeld de Avri.
 • Gemeentebelangen pleit voor een structurele en inzichtelijke controle op de financiën en de werkwijze van betrokken partijen.
 • Gemeentebelangen vindt dat wanneer er een vraag binnenkomt bij de gemeente dat deze binnen twee werkdagen word beantwoord.
 • Wij willen dat de gemeente ook via sociale media, Facebook en Twitter, reageert op vragen van inwoners of bedrijven.
 • Gemeentebelangen wil dat de gemeente de mogelijkheid gaat bieden om officiële documenten (Rijbewijs,identiteitsbewijs) thuis af te laten leveren.