Jaarverslag Gemeentebelangen 2019

 

Voor u ligt het jaarverslag van Gemeentebelangen over 2019 en een gedeelte van 2018.

Na de succesvol verlopen verkiezingen in 2018 kreeg gemeentebelangen er een zetel bij in de raad. Hierdoor zitten er vanaf april 2018 drie raadsleden in de raad die Gemeentebelangen en haar kiezers vertegenwoordigen te weten: Rudine Berends, Mimi Gunther en Evert de Bruine. Daarnaast zijn mevrouw Anke Groeneveld, mevrouw Lucia Roelofsen en de heer Cor Drost namens Gemeentebelangen vertegenwoordigt als burgerraadslid. In oktober 2019 is Lucia Roelofsen gestopt als burgerraadslid, 12 december 2019 wordt Maurice Mulder beëdigd. Hennie Brienissen is trouw deelnemer aan de fractievergaderingen.

Voor de vorming van een coalitie hebben de informateurs van de SGP één gesprek gevoerd met Rudine Berends, Mimi Gunther en Anke Groeneveld. Al vrij snel werd duidelijk dat de SGP niet verder met Gemeentebelangen wilde onderhandelen en onze partij dus in de oppositie terecht ging komen.

Als oppositiepartij hebben we de afgelopen periode geprobeerd om constructief kritisch te zijn. Daar waar wij niet met het voorgestelde beleid in konden stemmen hebben we via moties en amendementen geprobeerd onze ideeën voor een sociale en werkzame samenleving in te brengen, dit met wisselend succes.

Successen waren er bijvoorbeeld met de motie over de Maneswaard, over de toegankelijkheid van speeltuinen en motie begraafplaatsen.

We hebben de afgelopen anderhalf jaar veel schriftelijke vragen gesteld aan het college. Onder andere over de groenvoorziening, over handhavingszaken, over verkeersveiligheid en over de plaatsing van arbeidsmigranten. Wat dat laatste betreft zijn we de omwonenden van park de Batouwe gaan bezoeken nadat we verontrustende geluiden hoorden tav de plaatsing van arbeidsmigranten op het terrein van camping de Batouwe. Naar aanleiding van deze bezoeken hebben we vragen gesteld aan de wethouder en zijn we het debat aangegaan. Fijn om te zien dat het project is gestopt en dat er een nieuw plan huisvesting arbeidsmigranten is geschreven waarin meer oog is voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van de omgeving.

Wat betreft het groenbeleid hebben we meerdere malen in de raad aandacht gevraagd voor de stand van zaken hieromtrent. Het onderhoud is uitbesteed aan de AVRI en het aanzicht van het groen laat over het algemeen te wensen over. Ook werd er in de begroting van dit jaar meer geld gevraagd voor de IBOR taken die de AVRI uitvoert.Onlangs hebben we gezamenlijk met SGP een amendement ingediend waarin we het college vragen te onderzoeken waar de grote verhoging in het budget tav de IBOR taken vandaan komt en te onderzoeken of hierop een bezuiniging mogelijk is.

We zijn dit jaar actief geweest in de controle op bouw en omgevingsvergunningen. Daar waar we vermoedden dat er ten onrechte vergunningen verleend werden of niet gehandhaafd werd zijn we het gesprek aan gegaan met de verantwoordelijk wethouder en in één geval hebben we een debat aangevraagd om ook andere partijen en de inwoners duidelijk te maken dat er zaken gebeuren die niet passen binnen het beleid van de gemeente, wij vinden dat er altijd gewerkt moet worden volgens de bestaande afspraken.

Verder hebben we ons telkens weer proberen hard te maken voor het voortbestaan van onze verenigingen. Hoewel het lastig is om daarvoor een meerderheid in de raad te krijgen zijn wij van mening dat we daar altijd voor moeten knokken en hopen we door erover in gesprek te blijven andere partijen te doordringen van het belang van een bloeiend verenigingsleven in onze kernen. Verenigingen hebben het moeilijk in deze tijd, Gemeentebelangen wil daar waar kan ondersteunen.

Ook de mogelijkheden om evenementen te organiseren binnen de gemeente moeten niet om zeep geholpen worden door een oerwoud aan, soms onzinnige, regeltjes. 

Gemeentebelangen maakte zich afgelopen jaar voor een vereenvoudiging van het vergunningenbeleid.

Afgelopen jaren heeft Gemeentebelangen meerdere  verenigingen en evenementen binnen onze gemeente bezocht. Daarbij richten wij ons op alle verschillende bevolkingsgroepen in de gemeente.Ook zijn er bezoeken geweest aan de verschillende kernen. Op deze manier hopen we in gesprek te komen met inwoners om zo te weten te komen wat er leeft en waar we ons nog wat extra voor kunnen inzetten. 

Op onze eigen facebookpagina plaatsen we met grote regelmaat berichten. Intussen zitten we hier op ruim 600 volgers. Hiermee stijgen we ver uit boven de andere politieke partijen in onze gemeente.

Ook op Instagram zijn we steeds meer zichtbaar. Dit is belangrijk omdat jongeren zich meer en meer op Instagram richten ipv op Facebook. Door een actief uitnodigingsbeleid de afgelopen tijd is daar het aantal volgers gestegen naar boven de 300.

De website van Gemeentebelangen vraagt nog aandacht, we merken dat we hierop vaak niet up to date zijn. Dit zal een aandachtspunt voor het volgende jaar zijn.

Via alle communicatiekanalen weten inwoners ons te vinden. Met grote regelmaat ontvangen we mails met vragen van inwoners. Deze beantwoorden we zo mogelijk zelf of we sturen ze door naar het college voor beantwoording. Zo dig nodigen we de vragensteller uit voor onze fractievergadering om zo in gesprek te kunnen gaan.

Regelmatig hebben we ook insprekers tijdens de fractievergaderingen. Denk aan een bedrijf dat windmolens wil plaatsen binnen de gemeente, de ondernemersvereniging van Opheusden ea.

Gemeentebelangen beseft dat ze ondanks al deze activiteiten nooit volledig kan zijn en nodigt dan ook alle leden maar ook niet leden uit, om alles waar ze vragen over hebben, waar ze zaken fout vinden gaan of juist heel goed of waar ze initiatieven zouden willen laten ontstaan zich te melden bij één van de fractieleden.

Ons mailadres is :

anke@gemeentebelangen.net

Facebook:

https://www.facebook.com/gemeentebelangenNederBetuwe

Instagram:

https://www.instagram.com/gemeentebelangen_nederbetuwe

Twitter:

https://twitter.com/GBNederBetuwe

Website:

http://gemeente-belangen.net